Средносрочни до дългосрочни инвестиции

Искате ли да подсилите и разнообразите спестяванията си и да задържите инвестицията си в продължение на поне пет години? Amundi предлага широка гама от инвестиционни продукти, от много прости фондове с "решения до ключ" до тематични фондове или сложно дискреционно управление.

Директно инвестиране във всички класове активи

Независимо дали сте начинаещ или опитен инвеститор, ние предлагаме широка гама от инвестиционни решения, обхващащи всички класове активи. Можете да създадете портфолио, което Ви позволява да оптимизирате инвестицията си, каквито и да са Вашите нужди или отношение към риска.

Тематични фондове, които да Ви помогнат да диверсифицирате инвестициите си

Предлагаме набор от тематични фондове, които да Ви помогнат за по-широката диверсификация на Вашите инвестиции: недвижими имоти, конкретна инвестиционна тема или социално и етично отговорна инвестиция

Тази извъндоговорна информация при никакви обстоятелства не представлява предложение за закупуване, искане за продажба или съвет за инвестиране в дяловете на КИС (UCITS) , фондовете и SICAV ("продуктите") на Amundi или на някоя от свързаните компании ("Amundi") ,

Всички прогнози, оценки и статистически анализи, изложени по-горе, се предоставят с цел да се помогнат потенциалните инвеститори да разберат темите, към които се отнасят. Тези прогнози, оценки и анализи могат да се основават на субективни оценки и предположения и може да са получени чрез прилагане на определена  методология, измежду други възможни методологии, което може да доведе до различни изводи. В резултат на това тези прогнози, оценки и анализи не трябва да се разглеждат като доказани факти и не могат да се разглеждат като точни прогнози за бъдещи събития.

Инвестирането е свързано с рискове. Представянето на продуктите не е гарантирано. В допълнение, миналото представяне по никакъв начин не е гаранция или надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне. Инвеститорите могат да загубят целия или част от първоначално инвестирания капитал.

Потенциалните инвеститори се насърчават да се консултират с професионален инвестиционен съветник, за да определят дали подобна инвестиция е подходяща за техния профил и не трябва да базират своите инвестиционни решения единствено върху информацията, съдържаща се в този документ. Всички потенциални инвеститори в продуктите се съветват да установят дали такава инвестиция отговаря на приложимите закони, и данъчни последствия от подобна инвестиция преди да инвестират, и да се запознаят с действащите правни документи за всеки продукт. Инвестиции ще се приемат само въз основа на най-актуалния пълен проспект и Документа с ключова информация за инвеститорите (KIID) на въпросния продукт, най-актуалните годишни и шестмесечни доклади и Устава, който може да бъде получен безплатно от седалището на управляващото дружество.

Amundi не поема никаква пряка или косвена отговорност, произтичаща от използването на информацията, съдържаща се в този документ, и при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да било решения, взети въз основа на тази информация. Тази информация не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана, превеждана или разпространявана без предварителното писмено одобрение на Amundi, за всяко трето физическо или юридическо лице в която и да е страна или юрисдикция, които биха изложило Amundi или на някой от продуктите, на изисквания за регистрация в тези юрисдикции или когато това може да се счита за незаконно. Всички продукти или под-фондове на същия продукт не са или няма да бъдат задължително регистрирани или одобрени за разпространение във всички юрисдикции или достъпни за всички инвеститори.

Тази информация се предоставя на базата на източници, които Amundi смята за надеждни и може да бъде променяна без предварително предупреждение.