Фондове Абсолютна възвръщаемост

Пионер в разработването на фондове с абсолютнa възвръщаемост, нашият опит означава, че разработваме стратегии, чиято цел е да постигнем абсолютна възвращаемост независимо от пазарните условия.

Търсенето на абсолютна възвръщаемост

Фондовете за абсолютна възвращаемост имат по-скоро за цел да осигурят положителна възвръщаемост при всички пазарни условия отколкото да надхвърлят бенчмарка.

Пълна гама от решения

Предлагаме пълен набор от стратегии за абсолютна възвращаемост и свързаните с тях инвестиционни решения под формата на отворени фондове, мандати и фондове от фондове.

Това разнообразие ни позволява да избираме динамични и иновативни позиции, но да управляваме волатилността. Нашата цел е да постигнем положителна възвръщаемост, дори при спад на пазара.

Амунди е пионер в арбитража на волатилността и днес е един от основните доставчици в този сектор.

Основни моменти при фондовете с абсолютна възвръщаемост на Amundi

Алтернатива на традиционните инвестиционни стратегии

Целта ни е да осигурим положителна възвръщаемост, независимо от пазарните условия

Стратегии с рисков рейтинг: кредит, лихвени проценти, валутни операции 1

Тази извъндоговорна информация при никакви обстоятелства не представлява предложение за закупуване, искане за продажба или съвет за инвестиране в дяловете на КИС (UCITS) , фондовете и SICAV ("продуктите") на Amundi или на някоя от свързаните компании ("Amundi").

Всички прогнози, оценки и статистически анализи, изложени по-горе, се предоставят с цел да се помогнат потенциалните инвеститори да разберат темите, към които се отнасят. Тези прогнози, оценки и анализи могат да се основават на субективни оценки и предположения и може да са получени чрез прилагане на определена  методология, измежду други възможни методологии, което може да доведе до различни изводи. В резултат на това тези прогнози, оценки и анализи не трябва да се разглеждат като доказани факти и не могат да се разглеждат като точни прогнози за бъдещи събития.

Инвестирането е свързано с рискове. Представянето на продуктите не е гарантирано. В допълнение, миналото представяне по никакъв начин не е гаранция или надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне. Инвеститорите могат да загубят целия или част от първоначално инвестирания капитал.

Потенциалните инвеститори се насърчават да се консултират с професионален инвестиционен съветник, за да определят дали подобна инвестиция е подходяща за техния профил и не трябва да базират своите инвестиционни решения единствено върху информацията, съдържаща се в този документ. Всички потенциални инвеститори в продуктите се съветват да установят дали такава инвестиция отговаря на приложимите закони, и данъчни последствия от подобна инвестиция преди да инвестират, и да се запознаят с действащите правни документи за всеки продукт. Инвестиции ще се приемат само въз основа на най-актуалния пълен проспект и Документа с ключова информация за инвеститорите (KIID) на въпросния продукт, най-актуалните годишни и шестмесечни доклади и Устава, който може да бъде получен безплатно от седалището на управляващото дружество.

Amundi не поема никаква пряка или косвена отговорност, произтичаща от използването на информацията, съдържаща се в този документ, и при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да било решения, взети въз основа на тази информация. Тази информация не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана, превеждана или разпространявана без предварителното писмено одобрение на Amundi, за всяко трето физическо или юридическо лице в която и да е страна или юрисдикция, които биха изложило Amundi или на някой от продуктите, на изисквания за регистрация в тези юрисдикции или когато това може да се счита за незаконно. Всички продукти или под-фондове на същия продукт не са или няма да бъдат задължително регистрирани или одобрени за разпространение във всички юрисдикции или достъпни за всички инвеститори.

Тази информация се предоставя на базата на източници, които Amundi смята за надеждни и може да бъде променяна без предварително предупреждение.