Условия за използване на Amundi.com

Настоящите Общи условия бяха последно актуализирани на 4 януари 2022 г.

Моля, запознайте се с общите условия за ползване на сайта

Използването на уебсайта на Amundi от Ваша страна представлява Вашето приемане на посочените по-долу условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не посещавайте сайта и не влизайте в нито една страница от него.

В настоящите  условия, изложените по-долу термини се отнасят до следното:

  • сайт или "уебсайт": уебсайтът amundi.com;
  • Филиали или "свързани дружества": Amundi Immobilier, Amundi Private Equity Funds и Amundi Luxembourg.
  • Продукти: средства и други финансови продукти, управлявани и / или маркетирани от Amundi или свързано дружество

Правна информация относно AMUNDI ASSET MANAGEMENT и нейните филиали

В момента сте влезли в уебсайта на Amundi Asset Management, френско société anonyme (акционерно дружество) с капитал от 746 262 615 евро, със седалище 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France, регистрирано в Парижкия търговски регистър (RCS Paris) под номер Siren 437 574 452. Amundi и одобрено от AMF като дружество за управление на активи под номер GP 04000036.

Директорът на публикациите е Bernard de Wit, Заместник главен изпълнителен директор на "Амунди".

Фирмата, която хоства този сайт, е PROGICA S.A.S. -  12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge - France.

Този сайт съдържа и информация за следните свързани фирми:

АМУНДИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
френско société anonyme (акционерно дружество)
Седалище: 91-93, boulevard Pasteur, 75015 
Siren number 315 429 837 RCS Paris
Portfolio management company approved by the AMF under number GP 07000033.

АМУНДИ ФОНД ЗА ЧАСТЕН КАПИТАЛ
френско société anonyme (акционерно дружество)
Седалище:  91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris
Siren номер 422 333 575 RCS Париж
Дружество за управление на активи одобрено от AMF под номер GP 99 015.

АМУНДИ ЛЮКСЕМБУРГ S.A.
Седалище:  5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
Регистрационен номер: RCSL B 27.804
Управляващо дружество, упълномощено от CSSF в съответствие с Директива 2009/65 /EC на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, засягащи някои предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS) ("Директива 2009/65 /ЕС") и в съответствие с Глава 15 от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране ("Закон от 2010 г.").

Само за информация

Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице или организация в която и да е страна или юрисдикция, където това би противоречало на закон или разпоредба или което би наложило на Amundi или неговите филиали някакви изисквания за регистрация в тези юрисдикции. Не всички продукти или услуги могат да бъдат регистрирани или лицензирани във всички юрисдикции или да са достъпни за всички клиенти.

Данните и информацията в този сайт са предоставени само за информационни цели. Нищо, което се съдържа в този сайт, не представлява покана или оферта от страна на някой от членовете на групата CREDIT AGRICOLE за предоставяне на инвестиционен съвет или услуга или за закупуване или продажба на финансови инструменти.

Ограничен достъп

Този уебсайт не е предназначен за лица, които са обект на закони или наредби, забраняващи публикуването или достъпа до информацията, съдържаща се в този уебсайт.

Във всички случаи лица, които подлежат на ограничения, забраняващи публикуването или достъпа до информацията, съдържаща се в този сайт, нямат достъп до информацията, съдържаща се в този уебсайт, и се насърчават да напуснат сайта.
 
По отношение на хората, които се свързват към сайта като "професионални" потребители, този термин се отнася до потенциални инвеститори, за които се счита, че имат качеството на "професионални клиенти" по смисъла на Европейската Директива 2004/39 /ЕС от 21 април 2004 г. ( "MIF"), както е транспонирана във Франция с членове D533-11 от Паричния и финансов кодекс и 314-4 и следващите от Общите разпоредби на AMF.
 
По-конкретно, този сайт не е предназначен за използване от жители или граждани на САЩ или "Лице на САЩ" по смисъла на "Регулация S" на Комисията за ценни книжа и фондови борси по силата на Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г. Определението за "Лице на САЩ" е дадено по-долу.

Терминът "лице на САЩ" се отнася за: а) всяко физическо лице, жител на Съединените американски щати; б) всяко партньорство или корпорация, организирано или регистрирано съгласно разпоредбите на САЩ; в) всеки актив (или "тръст"), чийто изпълнител или администратор е "лице на САЩ"; г) всеки тръст, на който един от попечителите е "лице на САЩ"; д) всяка агенция или клон на юридическо лице извън САЩ, намиращи се в Съединените американски щати; е) всяка не-дискреционна сметка (различна от актив или имущество), управлявана от финансов посредник или друг упълномощен представител, учреден или (в случай на физическо лице), жител на Съединените американски щати; ж) всяка дискреционна сметка (различна от актив или имущество), управлявана от финансов посредник или друг упълномощен представител, учреден или (в случая на физическо лице), жител в Съединените американски щати; и (з) всяко партньорство или корпорация, ако е (i) организирано или учредено съгласно законите на държава, различна от САЩ, и (ii) образувано от "лице от САЩ" основно с цел инвестиране в ценни книжа, които не са регистрирани съгласно Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г., с неговите поправки, освен ако не е организиран или регистриран и притежаван от "Акредитирани инвеститори" (както е определено в "Правило 501 (а)" на Закона от 1933 г., както е изменен) различно от физически лица, активи или тръстове.

Това ограничение важи и за жителите и гражданите на САЩ и за "лица на САЩ", които биха могли да посетят или да имат достъп до този уебсайт, когато пътуват или пребивават извън САЩ.

Освен това, ако идвате от държава със специализиран уебсайт "Amundi", Ви каним да влезете в сайта на съответната държава.

Вие изцяло носите отговорност за избора на Вашата държава по националност или местопребиваване и за съответния Ви избор на сайта. Като преглеждате сайта на Вашата държава потвърждавате, че този избор е в съответствие с всички законови и подзаконови актове, приложими във Вашата държава по националност или местопребиваване, или че е направен на Ваша отговорност.

Предупреждение за риск за продукти

Представянето на продуктите не е гарантирано. Освен това, миналото представяне по никакъв начин не е гаранция или надежден показател за текущото или бъдещото представяне. Инвестирането включва рискове. Инвеститорите могат да загубят целия или част от първоначално инвестирания капитал.

Потенциалните инвеститори се насърчават да се консултират с професионален съветник, за да определят дали подобна инвестиция е подходяща за техния профил и не трябва да базират своите инвестиционни решения единствено на информацията, съдържаща се в този документ. Всички потенциални инвеститори в продуктите се съветват да установят дали такава инвестиция е съвместима със законите,  които са приложими за тях и данъчните последици от подобна инвестиция преди да инвестират и да се запознаят с  правните документи в сила за всеки продукт. Ще се приемат инвестиции единствено  въз основа на най-актуалния пълен Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите (KIID) на въпросния продукт, най-скорошните му годишни и шестмесечни доклади и неговия Устав, който може да бъде получен безплатно от седалището на управляващото дружество.

Пране на пари

Във връзка на нормативните документи във връзка с прането на пари и други регулации се изисква документация за целите на идентифициране, когато инвестирате.

Без гаранции

Материалът, предоставен на този сайт, е представен към посочената дата и "както е". Amundi не гарантира изрично или мълчаливо точността, надеждността или пълнотата на предоставената на този сайт информация и изрично отхвърля всякакви гаранции за годността на този сайт за която и да е конкретна цел. Материалът се основава на информация, която считаме за надеждна, но ние не настояваме, че тя е точна, пълна, валидна или навременна и не трябва да се разчита на нея за конкретна цел.

  

ПРАВНИ  ИНФОРМАЦИИ

1. Лични данни

При навигацията в този уебсайт потребителят би могъл да комуникира на  Amundi Asset Management ( Амунди Асет Манаджмент ), не само технически информации и информации за сърфиране, посочени в правилата за третиране на "бисквитките", като типа на браузъра, адреса на интернет протокола, посетените страници и средното време, неоходимо за администрирането на Сайта, но и лични данни, необходими за осъществяване на услугите, предлагани в дадения Сайт.

 

Събраните по този начин лични данни могат да бъдат обработвани в съответствие със Закона за защита на данните от 6 януари 1978 г. и Общия регламент за защита на данните, "ОРЗД", от 27 април 2016 г.,  и при условията споменати във всяка платформа за набиране  на предлаганите услуги.

Amundi Asset Management ( Амунди Асет Манаджмент ) се задължава да съхранява личните данни за времето, необходимо за услугата, за която са събрани, подробностите на които се съдържат във всеки формуляр за събиране на данни.

Amundi Asset Management ( Амунди Асет Манаджмент ) ще запази поверителността на цялата лична информация, предоставена на потребителя чрез Сайта,  в съответствие с  всички приложими закони и разпоредби.

Събраните лични данни могат да бъдат съобщени на подизпълнители като част от работата на Сайта или изпълнението на записаната услуга. Те могат, също така, да бъдат възложени на трета страна, по законна причина, като например изпълнение на законово или регулаторно задължение.

Потребителят има право на достъп, коригиране или противопоставяне на отнасящите се до вас лични данни. Също така, потребителят може по всяко време да оттегли своето съгласие за абонамента за услугата. За да упражни това свое право, потребителят трябва да се свържете с мениджъра на сайта по електронна поща на адрес : dpo@amundi.com или по пощата на следния адрес : Amundi Asset Management  – BSC / SEC / PCA –  90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15.

Възможно е също така да се получи информация от Делегата за личните данни на група Амунди чрез електронна поща, адресирана до :   dpo@amundi.com или да подаде жалба до Надзорния орган чрез изпращане на писмо до Националната комисия за информатиката и свободите ( Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)  – CNIL – 3 Place de Fontenoy –TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 или директно чрез уебсайта: www.cnil.fr .

2. информация относно бисквитките

Сайтът  Amundi.fr  използва бисквитки. По време на консултацията на сайта бисквитките се депозират на компютъра, таблета или смартфона на потребителя. Информацията изложена по-долу предоставя по-добро разбиране за начина на функциониране на "бисквитките" и начина на използване на съвременните инструменти, за да ги настроите.

Какво представлява „бисквитката“  ?

Използването на "бисквитки" е обичайно в Интернет. "Бисквитката" е малък текстов файл, съдържащ информация, която се съхранява на твърдия диск на вашия терминал (например компютър, таблет, смартфон ...), когато посещавате уеб сайт чрез софтуера на браузъра си. Предава се от сървъра на уебсайт в браузъра ви. Файлът "бисквитка" позволява на неговия емитент да идентифицира терминала, в който е регистриран, през периода на валидност или регистрацията на съответната "бисквитка". Бисквитката не позволява да достигнем до даденото физическо лице.

Защо употребяваме „бисквитки“  ?

Използваме три категории "бисквитки", чиито цели са описани по-долу. Ние не използваме "бисквитки" за събиране на лична информация (например име).

  • Функционалните  „бисквитки“

Тези "бисквитки" не са от съществено значение за навигацията на нашия сайт, но позволяват да оптимизират функционирането му  и да предоставят на сърфистите достъп до специфични функционалности.Те, също така,  правят възможно приспособяването на представянето на нашия сайт към предпочитанията за показване на всеки терминал.

Тези "бисквитки" позволяват плавна и персонализирана навигация.

Поставянето на "бисквитки" на устройството е най-лесният и бърз начин да персонализирате и подобрите практическата работа на потребителите.

Тези "бисквитки" се депозират от Amundi Asset Management( Амунди Асет Манаджмент ). Те имат много кратък живот, за мнозинството, това е времето на сесията и най-много  до една година.

  • „Бисквитки“ за измерване на аудиторията ( статистистически данни )

Тези "бисквитки" събират информация за това, как посетителите използват  даден уебсайт. Например, броят на посещенията, най-посещаваните страници ...

XITI, статистическият инструмент, използван от Amundi.fr, генерира "бисквитка" с уникален идентификатор, чийто период на съхранение е ограничен до 13 месеца.  Ние съхраняваме IP адреса, за да идентифицираме града, от който се свързва потребителят. Това веднага се анонимира след употреба. Amundi Asset Management ( Амунди Асет Манаджмент ) или нейните филиали не могат при никакви обстоятелства чрез този способ да достигнат до дадено физическо лице.
Събраните данни се съхраняват от Amundi Asset Management ( Амунди Асет Манаджмент ) за период от 6 месеца и не се отдават на трети лица или  използват за други цели.

Как да се управляват „бисквитките“ ?

Предлагат се няколко възможности за управление на "бисквитките". Всяка настройка, която потребителят може да предприеме, ще може да променя сърфирането му в интернет и условията му за достъп до определени услуги, изискващи използването на "бисквитки".

Потребителят може да направи избор по всяко време, за да изрази и модифицира желанията си по отношение на "бисквитките" по описаните по-долу начини.

За бисквитки, депозирани от Xiti (AT Internet) :  http://www.xiti.com/fr/optout.aspx  

Повече информация относно „бисквитките“

За повече информация относно "бисквитките" можете да посетите уеб сайта на Националния Център за информатика и свободи ( CNIL ) на следния адрес: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Наличие на хипервръзки и използване на "бисквитки"

Връзки от сайт към сайт: наличието на хипервръзки в сайта е предназначено единствено за улесняване на Вашата навигация до сайтовете на други компании.

Amundi не носи отговорност за щети или загуби, причинени от забавяния, дефекти или пропуски, които могат да съществуват в услугите, информацията или друго съдържание, предоставено на сайта, независимо дали това са действителни, предполагаеми, последващи или наказателни. Amundi не предоставя никакви гаранции и не прави никакви представляване и няма да носи отговорност за съдържание, доставяно по електронен път от трета страна, включително по отношение на точността, обекта, качеството или актуалността на което и да е електронно съдържание.

Амунди забранява на всекиго да създаде такава връзка, без да получи предварително и изрично разрешение.

Информация може временно да се съхранява в паметта на Вашия компютър или на твърдия диск ("бисквитки"). Потребителят разрешава на Amundi да прибегне до тази практика, която е предназначена единствено да улесни навигацията в сайта Amundi от компютъра на потребителя (такава информация може да бъде прочетена от Amundi при последващи посещения от потребителя на уебсайта и включва страниците, които потребителят е посетил дата и час на посещението и т.н.). Потребителят обаче може да настрои своя браузър, за да предотврати или откаже инсталирането на "бисквитки", въпреки че това може да  попречи на използването на определени функции на сайта.

Съдържание на пазарните данни

Данните и информацията на този уебсайт могат да бъдат предоставени от доставчиците на данни от групата CREDIT AGRICOLE в съответствие с разрешението, дадено на групата CREDIT AGRICOLE.

Поверителност - Защита на личните данни

Amundi ще запази поверителността на всяка лична информация, предоставена чрез нашия уебсайт, в съответствие с всички действащи закони и разпоредби.

Въпреки това, Amundi си запазва правото да използва събрана лична информация за Вас, както и техническа и навигационна информация, като например типа  браузър, адрес на интернет протокола, посетените страници и средното време, прекарано на този сайт, с оглед на администрацията и обработката на Вашите инвестиции и всички други свързани дейности.

Amundi може да съобщава тази информация на своите агенти и доставчици на услуги и да я споделя с други компании от групата CREDIT AGRICOLE, за да Ви изпраща информация за предлаганите продукти и услуги. Ако не желаете да получавате тази информация, моля, уведомете ни като ни пишете на следния адрес: Amundi – Web Department – 90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15.

Този уебсайт е деклариран пред Френската комисия за защита на данните (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) в съответствие разпоредбите на закон №. 78-17 от 6 януари 1978 г., и последващите изменения, по отношение на информационните технологии, файловете и свободата. Личните данни, събрани на този сайт, трябва да бъдат съхранявани от Amundi и няма да се предават на трети страни, освен горепосочените. Имате право на достъп, промяна, коригиране и изтриване на всякакви данни, отнасящи се до Вас. За да направите това, изпратете заявка до администратора на сайта по електронна поща до webmaster@amundi.com или по пощата на следния адрес: Amundi – Web Department – 90, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15.

Сигурност

Потребителите на този сайт изрично се съгласяват, че Интернет не е безопасна среда за комуникация  и че използвате Интернет на свой собствен риск. Amundi не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, които биха могли да възникнат вследствие на прихващане от трета страна на информация, предоставена Ви на сайта. Нито Амунди, нито негови филиали, директори, чиновници  или служители ще носят отговорност за загуба или повреда, която може да възникне в резултат на неизправност или прекъсване на услугите на този сайт или грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне в работата или предаването, компютърни вируси, повреда в комуникационната линия или промяна или използване на записи, дори и обстоятелствата, причиняващи това събитие, да са били под контрола на CREDIT AGRICOLE или друг доставчик, предлагащ услуги или софтуерна поддръжка. Нито CREDIT AGRICOLE, нито нейните филиали, нито която и да е от страните не са отговорни пред Вас за какъвто и да е вид щети, дори ако CREDIT AGRICOLE или друга страна е била информирана за възможността за такива щети.

Използване на уебсайта

Информацията, съдържаща се в този сайт, има за цел да Ви информира, като предоставя допълнителна информация, която се съдържа в съответната документация, свързана с разглежданата инвестиция.

Всяко вложение трябва да се основава единствено на съответната документация, която трябва да бъде предоставена на инвеститорите преди да инвестират и / или достъпна при поискване от която и да е от асоциираните мрежи на Amundi или оторизираните дистрибутори. Можете да изпратите кореспонденция до Amundi на уеб администратора на адрес: Internet Department - 90 bld Pasteur - 75730 Paris cedex 15 - France.

Умишлената злоупотреба с който и да е елемент на уебсайта на Amundi (включително, но не само, хакерство, въвеждане на вируси, прекъсване или прекомерна употреба или използване, противоречащо на приложимото законодателство) е изрично забранено. Част от информацията в този уебсайт е ограничена от парола за използване само от тези професионални инвеститори, на които е предоставена от Amundi. Amundi си запазва правото да оттегли Вашата парола и по свое усмотрение да предостави информация на съдебните органи в случай на умишлена злоупотреба.

Amundi си запазва правото да променя или видоизменя тези условия след предизвестие (включително чрез имейл или публикуване на известие на уебсайта). Amundi може да прекрати достъпа Ви по всяко време без да поема отговорност при уведомяване по какъвто и да е начин, ако сте нарушили някое от горните условия.

Собственост на сайта, авторски права и търговски марки

Amundi притежава авторски права върху всички произведения, които се появяват в този сайт, включително изображения, текстове, иконографски изображения и документи, които могат да бъдат изтеглени от този уебсайт.

Възпроизвеждането или представянето на целия или част от този уебсайт по какъвто и да е начин е строго забранено без предварителното писмено съгласие на Amundi.

Можете обаче да изтеглите или отпечатате на хартиен носител страници  и/или части от уебсайта на Amundi само за лична употреба, при условие че не изтривате изявленията относно авторските права или правата върху интелектуалната собственост.

Изтеглянето или всяка друга форма на копиране на софтуера или информацията, предоставена на уеб сайта на Amundi, не Ви дава никакви права по отношение на софтуера или информацията и не можете да възпроизвеждате (изцяло или отчасти), изпращате (по електронен или друг начин),  променяте или използвате този сайт за обществени цели или други търговски цели или да създавате връзки към сайта без предварителното писмено съгласие на Amundi.

Името "Amundi" е регистрирана търговска марка на Amundi. Не можете да възпроизвеждате, изтривате, повторно използвате или променяте по какъвто и да е начин отличителните знаци, които се появяват на страниците на този уебсайт.

© 2014 Morningstar, Inc. Всички права запазени. Информацията, съдържаща се тук: (1) е собственост на Morningstar и / или на неговите доставчици на съдържание; (2) не може да бъде копирана или разпространявана; и (3) не е задължително да бъде точна, пълна или навременна. Нито Morningstar, нито неговите доставчици на съдържание са отговорни за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от използването на тази информация. Минало представяне не е гаранция за бъдещите резултати.

Фото кредит

Frank Hülsbömer, Christophe Audebert, CRB Architectes and Erick Saillet, I2F, ECDM Architectes, LIN Finn Geipel Giulia Andi, Infographie Carpentier, L'Autre Image, Amundi Immobilier.

Делимост

В случай, че някоя от разпоредбите на тези условия за ползване се счита за незаконна, недействителна или неприложима, такава разпоредба се счита за разделима  от настоящите условия за използване без никакво въздействие върху валидността или приложимостта на другите разпоредби.

По-нататъшното използване на този уебсайт показва, че сте разбрали и приели изложените тук термини, условия и ограничения, както и разпоредбите на условията за ползване на този уебсайт. Разбирате, че (i) настоящите условия се прилагат винаги, когато влезете в уебсайта на Amundi в бъдеще, както и разпоредбите за ограничаване на отговорността, предупреждения, свързани с рискове и друга предоставена информация; и (ii) гарантирате, че никой друг няма да използва текущото Ви потребителско име и парола за достъп до уеб сайта на Amundi.

Приложимо право

Този уебсайт на Amundi и неговото съдържание се уреждат и тълкуват в съответствие с френското законодателство. Всеки спор, възникнал или свързан с него, ще бъде предмет на изключителната юрисдикция на френските съдилища.