Регулаторни документи

Представяне на всички регулаторни документи

Corporate - Technology and services

Прилагане на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

 • 2023-04-28
  2023 - Rapport RTS28 - Amundi Intermédiation
 • 2023-12-31
  2023 - Best Selection and Execution Policy - Amundi
 • 2010-01-01
  2010 - Customers qualification - Amundi
 • 2010-01-01
  2020 - Financial instruments and their risks - Amundi
 • 2024-02-08
  2024 - Conflict of interest prevention and management policy - Amundi
 • 2024-02-09
  2024 - Complaints Handling Policy - Amundi
 • 2023-12-14
  2023 - Politique de sélection et d'exécution - Amundi Intermediation
 • 2023-12-14
  2023 - Conflict of interest prevention and management policy - Amundi Intermediation
 • 2024-05-02
  2024 - Report of Amundi Intermediation - Top 5 counterparties

Отчет за ангажираността

Политика на гласуване

Прилагане на указанията на ЕОЦКП (ESMA)

 • 2020-07-22
  2020 - Counterparty risk - Collateral Risk Management Framework - Amundi

Политика за възнагражденията

 • 2024-01-31
  2024 - Remuneration Policy - Amundi Group
 • 2024-01-31
  2024 - Politique de Rémunération - Annexe CRD V - Amundi
 • 2024-01-31
  2024 - Remuneration Policy - Addendum IFR IFD - Amundi Group

Борбата на Обединеното кралство срещу съвременното робство

Регламенти относно трансграничното разпространение на фондове

 • 2021-08-02
  2021 - Cross-Border Fund Distribution Regulation - Amundi

Проучвания на пазара

Колективни искове

 • 2015-11-24
  2020 - Policy regarding class action suits - Amundi

Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Корпоративна социална отговорност

Универсален регистрационен документ