Правно известие

Corporate - Legal notices

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване на уебсайта amundi.bg/retail, това е важна правна информация.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ПО-ДОЛУ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

Този уебсайт и неговите условия за ползване се уреждат от приложимите закони на Република България; всички съдебни спорове ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища в Република България.

I. Правна информация за фирмите

Вие сте на уебсайта на Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., компания от групата Amundi

със седалище Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, пощенски код: 186 00, Прага 8.

регистриран в търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, раздел B, вписване 5483

търговец на ценни книжа, извършващ дейност въз основа на разрешение от Чешката народна банка, предоставящ инвестиционни услуги на територията на Република България въз основа на правото на свободно предоставяне на услуги

Идентификационен номер: 256 84 558, ДДС номер: 699 006 817

Безплатен телефон: 800 118 844, имейл: infocr@amundi.com

Адрес за контакт на територията на Република България

ул. Три уши 6А, офис 20, 1000 София

Телефон: +359 (2) 418 79 21, имейл: infobg@amundi.com

(наричан по-нататък също "Amundi CZ").

 

Хостинг компанията е PROGICA S.A.S.

със седалище 12 place des États-Unis, 92120 Montrouge, Франция.

II. Информация на сайта

Информацията, предоставена на този уебсайт, не е предназначена за по-нататъшно разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в държава или юрисдикция, където това би било в противоречие със законовите разпоредби или ако това би поставило Amundi CZ или други компании от групата Amundi в ситуация, изискваща разрешение/регистрация в такава юрисдикция. Всички продукти или услуги може да не са разрешени/регистрирани във всички юрисдикции или достъпни за всички клиенти. Данните и информацията, предоставени на този уебсайт, са само за информация. Информацията, съдържаща се на този уебсайт, не представлява оферта за предоставяне на инвестиционни услуги, инвестиционни съвети или оферта за покупка или покана за продажба на финансови инструменти.

2.1 Ограничен достъп до уебсайта

Този уебсайт не е предназначен за лица, подчинени на закони, които забраняват публикуването на информация, съдържаща се в този уебсайт, или достъпа до такава информация. Лицата, които са предмет на такива законови ограничения, нямат право да посещават уебсайта и трябва да го напуснат.

2.2 Представени резултати

Минали резултати не са гаранция или индикатор за бъдещи резултати. Възвръщаемостта на инвестицията може да варира. Цената или стойността на инвестициите, за които информацията се отнася пряко или непряко, може да падне или да се повиши противно на интересите на инвеститорите. Amundi CZ, дружествата от групата Amundi или авторите на тези уебсайтове не носят никаква отговорност за преки или косвени щети, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се в тези уебсайтове.

2.3 Отговорност и гаранции

Материалите на този уебсайт се предоставят към посочената дата и „както са“. Amundi CZ не дава изрични или подразбиращи се гаранции по отношение на коректността, надеждността или пълнотата на информацията, предоставена на този уебсайт, и изрично отхвърля всякаква отговорност по отношение на пригодността на този уебсайт за конкретна цел. Материалите се основават на информация, която смятаме за надеждна, но не гарантираме, че тази информация е правилна, пълна, валидна или актуална и за каквато и да е конкретна цел не може да се разчита на такава информация като правилна, пълна, валидна или актуална.

2.4 Съдържание под формата на пазарни данни

Данните и информацията, представени на този уебсайт, могат да бъдат предоставени от доставчици на данни от групата на CRÉDIT AGRICOLE , в съответствие с разрешението, дадено на групата CRÉDIT AGRICOLE .

III. Поверителност на информацията и личните данни

Интернет потребител, който посещава нашия уебсайт, може да предаде на Amundi CZ не само техническа информация и информация за дейността си на тези страници, т.е. информация, която е предмет на нашата Политика за бисквитки (като тип браузър, адрес на интернет протокол, посетени страници и средна продължителност на сърфиране време) и необходими за администриране на уебсайта, но също и лични данни, необходими за използване на услугите, предлагани от тези уебсайтове.

Събраните по този начин лични данни могат да бъдат обработвани в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни - Регламент GDPR), при условията, посочени на всеки носител, използван при събирането на лични данни за предлаганите услуги. Amundi CZ се задължава да съхранява личните данни за периода, необходим за дадената услуга, за която са събрани.

Amundi CZ ще третира цялата лична информация, предоставена от интернет потребителя чрез уебсайта, като поверителна информация в съответствие с всички приложими правни разпоредби.

Събраните лични данни могат да бъдат предавани на подизпълнители, за да се осигури функционирането на уебсайта или изпълнението на договорената услуга. Събраните лични данни могат също да бъдат прехвърляни на трети страни въз основа на законова причина, например за изпълнение на определено задължение, предвидено в правните разпоредби.

Интернет потребителят има право на достъп, коригиране или право на възражение срещу обработване във връзка с личните данни, които го засягат. По същия начин Интернет потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за договорената услуга, ако преди това го е дал. За да упражни това право, интернет потребителят трябва да се свърже с администратора на уебсайта по имейл на infocr@amundi.com или по пощата на следния адрес: Amundi Czech - DPO, Rustonka, ul. Rohanské nábřeží 693/10, пощенски код: 186 00, Прага 8, Чехия.

Също така е възможно да получите информация от Длъжностното лице по защита на данните на Amundi Group чрез изпращане на имейл на адрес dpo@amundi.com или чрез подаване на жалба до надзорния орган, който в Чешката република е Службата за защита на личните данни, Pplk. Sochora 27 170 00 Прага 7, Чешка република, www.uoou.cz. , както и в Република България - Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg.

IV. Политика за бисквитки

Сайтът amundi.bg използва бисквитки. Когато посещавате уебсайта, бисквитките се съхраняват на вашия компютър, таблет или смартфон. Следната информация ви позволява да разберете по-добре как работят бисквитките и как да използвате текущите устройства, за да ги настроите.

4.1 Какво е бисквитка?

Използването на бисквитки е обичайно в Интернет. Бисквитката е малък текстов файл, който съдържа информация и се записва на твърдия диск на вашето крайно устройство (напр. компютър, таблет, смартфон...), когато посещавате уебсайт с помощта на софтуер за навигация. Сървърът на уебсайта го съхранява във вашия браузър. Бисквитката позволява на нейния издател да идентифицира крайното устройство, на което е записана, за продължителността или продължителността на записа на бисквитката. Бисквитката не позволява да бъде проследено конкретно физическо лице.

4.2 Защо използваме бисквитки?

Ние използваме 3 категории бисквитки, чиято цел е описана по-долу. Ние не използваме бисквитки за събиране на лични данни (като име на потребителя, например).

4.2.1 Функционални бисквитки

Тези бисквитки не са необходими, за да сърфирате в нашия уебсайт, но те ни позволяват да оптимизираме функционирането на нашия уебсайт и да дадем на интернет потребителя достъп до специфични функции. Те също ни позволяват да адаптираме представянето на нашия уебсайт към предпочитанията за показване, въведени във всяко крайно устройство. Тези бисквитки позволяват гладко и персонализирано сърфиране. Поставянето на бисквитки на крайното устройство е най-лесният и бърз начин за осигуряване на индивидуален достъп на потребителя и повишаване на неговия комфорт. Тези бисквитки се съхраняват от Amundi CZ. Те имат много кратък живот, за повечето от тях това е времето, когато нашият уебсайт е отворен, максималната им продължителност е една година.

4.2.2. Бисквитки за измерване на трафика (статистика)

Тези бисквитки събират информация за начина, по който посетителите използват уебсайта (например брой посещения, най-често посещавани страници...). Amundi.bg използва статистическия инструмент XITI, който създава бисквитка с уникален идентификационен номер, чиято продължителност е ограничена до 13 месеца. Ние събираме IP адреса, за да определим града, от който интернет потребителят се е свързал към мрежата. След използване тази информация, тя незабавно се анонимизира. Следователно Amundi CZ или други компании от групата Amundi не могат по никакъв начин да проследят конкретно физическо лице по този начин. Amundi CZ съхранява събраните данни в продължение на 6 месеца и не ги препраща на трети страни и не ги използва за други цели.

4.2.3 Как да работим с бисквитки?

Има редица различни опции за работа с бисквитки. Всяка настройка, която може да бъде въведена от интернет потребителя, може да промени неговото сърфиране в интернет и условията за достъп до някои услуги, за които е необходимо използването на бисквитки. Интернет потребителят може по всяко време да изрази или промени своите желания относно бисквитките, като използва описаните по-долу процедури.

Настройките на вашия браузър

За Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

За Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

За FireFox: http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

За Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Връзки за отхвърляне на бисквитки, предназначени за измерване на трафика (статистика)

Бисквитки, съхранявани от Xiti (AT Internet): http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

V. Използване на хипервръзки

Потребителите на този уебсайт изрично потвърждават, че разбират, че Интернет не е сигурна среда за предаване на информация и че го използват изцяло на свой собствен риск. Amundi CZ не носи отговорност за загуби или щети, които могат да бъдат причинени в резултат на прихващане на информация, предоставена ви чрез този уебсайт от трети страни. Нито Amundi CZ, нито други дружества от групата Amundi, членове на уставни или надзорни органи, ръководители или служители носят отговорност за каквито и да било загуби или щети, които биха могли да бъдат резултат от загуба или щета, причинена от повреда или прекъсване на връзката с този уебсайт или като резултат от грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефекти, забавяне във функционирането на уебсайта или предаването на информация, компютърен вирус, повреда на комуникационната връзка или промяна или използване на записа, дори ако обстоятелствата, причинили такова събитие, са били под контрола на групата Crédit Agricole или всеки доставчик, предоставящ софтуерни услуги или поддръжка.

Нито групата Crédit Agricole, нито нейните дъщерни дружества носят отговорност пред вас за щети, дори ако групата Crédit Agricole е била информирана за възможността от такива щети.

VI. Използване на уебсайта

Данните, съдържащи се на този уебсайт, са предназначени за ваша информация и допълват информацията, предоставена в съответната документация, свързана с разглежданата инвестиция/продукт. Всяка инвестиция трябва да се прави само въз основа на такава подходяща документация, предоставена на инвеститорите преди самата инвестиция и/или достъпна при поискване от оторизирани дистрибутори.

Умишленото злоупотреба с която и да е част от уебсайта на Amundi CZ (включително хакване, вируси, прекъсване или прекомерна употреба или всякаква употреба, противоречаща на приложимите закони) е изрично забранена. Част от информацията на този уебсайт е защитена с парола и е предназначена само за професионални/квалифицирани клиенти или дистрибутори, на които Amundi CZ ще предостави такава информация. Amundi CZ си запазва правото да премахне вашата парола и, в случай на злоупотреба, да информира съответните органи по свое усмотрение.

Amundi CZ си запазва правото да променя или модифицира тези условия за използване на уебсайта след предизвестие (включително известие, изпратено по имейл или публикувано на този уебсайт). Вашият достъп до този уебсайт може да бъде отменен от Amundi CZ по всяко време въз основа на известие, което може да ви бъде изпратено по какъвто и да е начин, или ако извършите нарушение на някое от горните условия.

VII. Използване на уеб връзки

Ако влезете в този уебсайт или напуснете този уебсайт чрез уеб връзка, предоставена на този уебсайт, и прегледате съдържание, което не е предоставено от Amundi CZ, вие правите това на свой собствен риск. Amundi CZ не подготвя материалите, достъпни чрез такава уеб връзка, не проверява тяхната коректност и не ги оценява. Amundi CZ не носи отговорност за действителни, предполагаеми или последващи щети, не предоставя щети или компенсира загуби, причинени от забавяне, дефекти или пропуски при предоставянето на услуги, информация или друго съдържание на този уебсайт. Amundi CZ не дава никакви гаранции или декларации и не носи отговорност по отношение на съдържание, доставено по електронен път от трета страна, или относно коректността, предмета, качеството или навременността на всяко електронно съдържание.

VIII. Пране на пари

В съответствие със законите, регулиращи мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и в съответствие с други приложими закони, трябва да представите доказателство за самоличност, когато инвестирате.

IX. Собственост на уебсайта, авторски права и търговски марки

Amundi CZ или други компании от групата Amundi притежават авторските права върху всички произведения, които се появяват на този уебсайт, по-специално върху изображения, текстове, иконографски изображения и документи, които могат да бъдат изтеглени от този уебсайт, както и върху софтуера, който е част от него страници на уебсайтове.

Строго забранено е възпроизвеждането или по какъвто и да е начин да се наподобяват части от този уебсайт или този уебсайт като цяло без предварителното писмено съгласие на Amundi CZ.

Можете обаче да изтеглите или отпечатате уебсайта на Amundi CZ или части от него само за лична употреба, при условие че не премахвате никакви бележки относно авторски права или права върху интелектуална собственост.

Чрез изтегляне или копиране под каквато и да е друга форма на софтуера или информацията, предоставена на уебсайта на Amundi CZ, вие не придобивате никакви права, свързани с такъв софтуер или информация, и нямате право да възпроизвеждате (изцяло или частично), предавате (електронно или по друг начин) , да променяте или използвате този уебсайт за обществени или търговски цели или да създавате уеб връзки с използването на тези уебсайтове без предварителното писмено съгласие на Amundi CZ.

Името "Amundi" и логото, съответстващо на това име, са регистрирани търговски марки на Amundi Group. Нямате право да възпроизвеждате, изтривате, използвате или по какъвто и да е начин да променяте отличителните характеристики, които се показват на този уебсайт.